Hodnoty a ciele iniciatívy lekárov Úplatky neberiem

 

Úvod

Korupciou je prerastená celá spoločnosť. Nevyhla sa ani zdravotníctvu, v rámci ktorého rozlišujeme takzvanú veľkú a malú korupciu. Bežní lekári nemajú možnosť zamedziť veľkej korupcii, musia si s ňou poradiť vláda, polícia, prokuratúra a súdy. Odstránenie malej korupcie je však v našich rukách. Bojovať proti úplatkom v nemocniciach, na oddeleniach a v ambulanciách je povinnosťou samotných lekárov. Preto vznikla iniciatíva Úplatky neberiem, ktorá sa zameriava na pozitívne zmeny v zdravotníctve a na odstránenie úplatkárstva medzi lekármi.

 

Ciele

Naším cieľom je zmena pohľadu lekárov a verejnosti na úplatky v zdravotníctve. Chceme vytvoriť priestor na širokú diskusiu o tomto probléme; jasne deklarovať, že úplatky v zdravotníctve nie sú a nemôžu byť bežnou súčasťou starostlivosti o zdravie; poukázať na škodlivosť úplatkov; a znížiť toleranciu spoločnosti voči korupčnému správaniu.

 

Čo je to takzvaná malá korupcia v zdravotníctve?

Z právneho hľadiska je zložité rozlíšiť, čo ešte nie je a čo už je korupcia. Okrem jasných prípadov, akými sú napríklad obálka s peniazmi, sa totiž stretávame s množstvom iných foriem odmeňovania lekárov mimo rámca ich zákonných miezd. Ide neraz o prejavy vďačnosti pacientov, nie o snahu zabezpečiť si kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Je korupciou darovaný dezert pri odchode pacienta z oddelenia? Kvety? Fľaša vína? Nie sme kompetentní hodnotiť právny aspekt tohto problému. Z etického a morálneho hľadiska považujeme za hlavné kritérium pri posudzovaní korupcie vplyv prijatého či neprijatého daru na poskytnutú zdravotnú starostlivosť - teda na jej kvalitu, rýchlosť, dostupnosť alebo použitie kvalitnejších operačných materiálov (vynímajúc oficiálne schválené nadštandartné služby za priamu platbu). Takéto posúdenie má rovinu reálnu i teoretickú. V reálnej je potrebné skúmať, či dar mal skutočne vplyv na to, že pacient dostal lepšiu zdravotnú starostlivosť. V rovine teoretickej sa posudzuje, či si pacient pri ponúkaní/dávaní daru myslel, že dokáže ovplyvniť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Preto v prvom rade apelujeme na etiku – a to nielen lekárov, ale aj pacientov.

Od lekára považujeme za neetické, keď za plnenie si svojich povinností požaduje od pacienta akúkoľvek protihodnotu.

Od pacienta považujeme za neetické, keď lekárovi ponúka akýkoľvek dar s úmyslom zabezpečiť si lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Odovzdanie, respektíve prijatie drobného daru (rozhodne nie finančného) po ukončení liečby si musí prehodnotiť každý jednotlivec vo vlastnom svedomí.

 

Ako na to?

Iniciatíva Úplatky neberiem je založená na informovaní verejnosti. Otvorene, nahlas a jasne hovoríme, že ako lekári od pacientov žiadne všimné neočakávame. Túto myšlienku propagujeme viacerými kanálmi. Jednak sú to odznaky s nápisom „Úplatky neberiem“, ktoré budeme nosiť v práci, a jednak sú to informačné materiály (plagáty, letáky, samolepky), ktoré by sme chceli distribuovať po slovenských nemocniciach a ambulanciách. Internetová stránka www.somprotiuplatkom.sk bude poskytovať základné údaje a tiež bude komunikačným kanálom.

 

Prečo sme sa rozhodli pre túto akciu?

Mnoho ľudí si ešte stále myslí, že občasné úplatky pre lekárov sú normálne, majú sa ticho tolerovať a nedá sa s nimi nič urobiť. Tento prístup považujeme za najvážnejšiu chorobu, ktorá podporuje korupciu v slovenskom zdravotníctve, ale aj v celej spoločnosti. Aj vďaka tomu korupcia prežíva. Najviac vyhovuje tento stav práve skorumpovaným jedincom. Čím má verejnosť horšie predstavy o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, tým ľahšie sa hľadajú obete. Sme presvedčení, že veľa čestných lekárov úplatky odmieta. Veríme, že aj táto iniciatíva napomôže očistiť ich meno v očiach verejnosti. Zároveň môže pomôcť vytvoriť spoločenský tlak na lekárov, ktorí úplatky berú, a dokonca ich od pacientov priamo požadujú.

Zmenu v myslení a konaní chceme dosiahnuť zdola a najmä vo vlastných radoch. Apelujeme predovšetkým na morálku, pretože etické konanie by malo byť samozrejmosťou, nielen vynútené hrozbou trestného postihu. Lekári, ktorí sa verejne prihlásia k iniciatíve Úplatky neberiem, pomôžu pacientom prekonať predsudky a zbaviť sa nesprávnych a neraz aj falošných očakávaní.

 

Pozývame všetkých lekárov k spolupráci na ozdravení zdravotníctva!